အေကာင့္ရွိသူမွ အေကာင့္မရွိသူသို႔ ေငြဘယ္လိုလႊဲမလဲ

1
2
3
4
5

အေကာင့္ရွိသူမွ အေကာင့္မရွိသူသို႔ ေငြဘယ္လိုလႊဲမလဲ

1 “Transfer” ကိုႏွိပ္ပါ

2 လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအားျဖည့္စြက္ျပီး “Transfer” ကိုႏွိပ္ပါ။

3 PIN နံပါတ္ကိုရိုက္ထည့္ပါ

4 OTP ကုဒ္ကိုရိုက္ထည့္ပါ

5 လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ျပီးျဖစ္ပါသည္။