အကာင့္မရွိသူမွ အေကာင့္မရွိသူသို႔ ေငြဘယ္လိုလႊဲမလဲ

1
2
3
4
5

အကာင့္မရွိသူမွ အေကာင့္မရွိသူသို႔ ေငြဘယ္လိုလႊဲမလဲ

1 “Transfer” ကိုႏွိပ္ပါ

2 ေငြလႊဲရန္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ေငြပမာဏ အားျဖည့္စြက္ပါ။

3 PIN နံပါတ္ကိုရိုက္ထည့္ပါ

4 OTP ကုဒ္ကိုရိုက္ထည့္ပါ

5 လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ျပီးျဖစ္ပါသည္။