အေကာင့္မရွိသူမွ အေကာင့္မရွိသူသို႔ေငြလႊဲျခင္းအတြက္ ဘယ္လိုလက္ခံရရွိမလဲ

1
2
3

အေကာင့္မရွိသူမွ အေကာင့္မရွိသူသို႔ေငြလႊဲျခင္းအတြက္ ဘယ္လိုလက္ခံရရွိမလဲ

1 ေငြလႊဲသူထံမွ လ်ွိဳ႕ဝွက္ကုဒ္ ၄ လံုးအား ေတာင္းပါ။

2 အနီးဆံုး MytelPay ေအးဂ်င့္သို႔သြားပါ

3 ေငြထုတ္ရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုေအးဂ်င့္သို႔ေျပာျပေပးပါ (ေငြလက္ခံသူ၏ဖုန္း ႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ကုဒ္)