အေကာင့္ရွိသူမွ အေကာင့္မရွိသူသို႔ေငြလႊဲျခင္းမွ လက္ခံရရွိသည္

1
2
3

အေကာင့္ရွိသူမွ အေကာင့္မရွိသူသို႔ေငြလႊဲျခင္းမွ လက္ခံရရွိသည္

1 အေကာင့္ရွိသူမွ အေကာင့္မရွိသူသို႔ေငြလႊဲျခင္းအတြက္ ဘယ္လိုလက္ခံရရွိမလဲ

2 အနီးဆံုး MytelPay ေအးဂ်င့္သို႔သြားပါ

3 ေငြလႊဲသူထံမွ လ်ွိဳ႕ဝွက္ကုဒ္ ၄ လံုးအား ေတာင္းပါ။