အကောင့်ရှိသူမှ အကောင့်မရှိသူသို့ငွေလွှဲခြင်းမှ လက်

1
2
3

အကောင့်ရှိသူမှ အကောင့်မရှိသူသို့ငွေလွှဲခြင်းအားလက်ခံရရှိခြင်း

1 အနီးဆုံး MytelPay အေးဂျင့်သို့သွားပါ။

2 ငွေလွှဲသူထံမှ လျှို့ဝှက်ကုဒ် ၄ လုံးအား တောင်းပါ။

3 ငွေထုတ်ရန်လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုအေးဂျင့်သို့ပြောပါ(ငွေလက်ခံသူ၏ဖုန်းနှင့်လျှို့ဝှက်ကုဒ်)။