ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေ႐ြးခ်ယ္ပါ

MytelPay နဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီတာေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္း

MytelPay နဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီတာေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈ

အဆင္ေျပေသာ ေငြေပးေခ်မႈ

MytelPay နဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီတာေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္းသည္ အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္သည္

ျမန္ဆန္ျပီး လြယ္ကူစြာ ေငြသြင္းျခင္း

MytelPay အေကာင့္အား ဘဏ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ျပီး လြယ္ကူစြာ ေငြသြင္းႏိုင္သည္။ MytelPay နဲ႔ ေဘလ္ေဆာင္ျပီး အရမ္းမိုက္တဲ့ ပရိုးမိုးရွင္းေတြကိုခံစားလိုက္ပါ။

လွ်ပ္စစ္မီတာေဘလ္ ေပးေဆာင္ျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္

  • တနသၤာရီ
  • YESC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

How to Tanintharyi bill payment

1 Enter “Electric bill”

2 Enter “Tanintharyi electric bill”.

3 Enter “Account number. In order to sample, please “click here to see sample”

4 Enter “Account number”.

5 Please choose & check your account to pay bill.

6 After check for all data, please click “Confirm”.

7 Please enter your PIN number.

8 Please enter OTP code.

9 Transaction done successfully.

10 You can share screen by clicking “Share the screen” to other app.

1
2
3
4
5
6
7

How to YESC bill payment

1 Click “Electric bill”.

2 Click “Electric bill (Yangon)”.

3 Fill “Subscriber No”.

4 Click “Confirm bill payment”.

5 Click “Confirm bill payment”.

6 Enter password.

7 Enter OTP.

မဂၤလာပါ၊ ေကာင္းေသာေန႔ပါ။
MytelPay Ewallet မွပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာလက္ေဆာင္မ်ားကိုလက္လြတ္မခံပါႏွင့္။ “

MytelPay Wallet International

61, 63 Zoological Garden Road

အသုံးျပဳသူ ေစာင့္ေရွာက္မႈ

Hotline : 09688000999 or 999
Facebook : www.facebook.com/MytelPay Official

QR ကို စကင္ဖတ္ၿပီး App ကိုေဒါင္းလုပ္လုပ္ပါ

QR ကို စကင္ဖတ္ၿပီး App ကိုေဒါင္းလုပ္လုပ္ပါ

Business cooperation

Hotline : 09688000999 or 999
Email : www.mytelpay.com.mm
QR ကို စကင္ဖတ္ၿပီး App ကိုေဒါင္းလုပ္လုပ္ပ

@Copy right 2020, All right reserved