QR ျဖင့္ ေငြဘယ္လိုလက္ခံရရွိမလဲ

1
2
3

QR ျဖင့္ ေငြဘယ္လိုလက္ခံရရွိမလဲ

1 အနီးဆံုး MytelPay ေအးဂ်င့္သို႔သြားပါ

2 သင္လိုခ်င္သည့္ ေငြပမာဏ အားရိုက္ထည့္ပါ

3 “Share” ကိုႏွိပ္ပါ။