သက္တမ္းတိုးျခင္းအတြက္ ဘယ္လိုေပးေဆာင္မလဲ

1
2
3
4
5
6
7
8

ပက္ေက့ခ်္ အသစ္ဝယ္ယူျခင္းအတြက္ ဘယ္လိုေပးေဆာင္မလဲ

1 “Canal plus” သို႔ဝင္ပါ။

2 ပက္ေက့ခ်္ဝယ္ရန္ “Canal New” ကိုႏွိပ္ပါ။

3 အခ်က္အလက္မ်ားကိုစစ္ေဆးျပီးပါက “Proceed” ကိုႏွိပ္ပါ။

4 ဝယ္ယူလိုေသာ ပက္ေက့ခ်္ ကိုေရြးခ်ယ္ပါ

5 ဝယ္ယူလိုေသာ ပက္ေက့ခ်္၏ သက္တမ္းကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

6 အခ်က္အလက္မ်ားစစ္ေဆးျပီးပါက ေငြေပးေခ်ရန္ အတြက္ “Pay” ႏွိပ္ပါ

7 PIN နံပါတ္ကိုရိုက္ထည့္ပါ

8 OTP ကုဒ္ကိုရိုက္ထည့္ပါ