ယခု လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမၾကာမီလာမည္

အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီလား?
မဂၤလာပါ၊ ေကာင္းေသာေန႔ပါ။
MytelPay Ewallet မွပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာလက္ေဆာင္မ်ားကိုလက္လြတ္မခံပါႏွင့္။ “

MytelPay Wallet International

61, 63 Zoological Garden Road

အသုံးျပဳသူ ေစာင့္ေရွာက္မႈ

Hotline : 09688000999 or 999
Facebook : www.facebook.com/MytelPay Official

QR ကို စကင္ဖတ္ၿပီး App ကိုေဒါင္းလုပ္လုပ္ပါ

QR ကို စကင္ဖတ္ၿပီး App ကိုေဒါင္းလုပ္လုပ္ပါ

Business cooperation

Hotline : 09688000999 or 999
Email : www.mytelpay.com.mm
QR ကို စကင္ဖတ္ၿပီး App ကိုေဒါင္းလုပ္လုပ္ပ

@Copy right 2020, All right reserved